Yükleniyor...

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

  • Anasayfa
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MÜŞTERİ

AYDINLATMA METNİ

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

ÖZEL TURGUTLU ODAK GÖZ DAL MERKEZİ SAĞLIK EĞİTİM TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Mersis No: 0502002180500014

Vergi No: Turgutlu Vergi Dairesi / 6850501729

İletişim Linki: https://www.turgutluodaktip.com.tr/

Adres: Selvilitepe Mahallesi Avukat Raşit Akan Sokak No:26 Turgutlu/Manisa

E-posta: info@turgutluodaktip.com.tr

Kep adresi: odakgoz@hs01.kep.tr

Telefon: 0236 312 30 30

 

DAYANAK VE KAPSAM

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanunu(Kanun) kapsamında; siz müşterilerimizin ve hasta yakınlarının Özel Turgutlu Odak Göz Dal Merkezi Sağlık Eğitim Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Şirket) aracılığı ile edindiğiniz ürün, hizmet, teknik destek, tedavi, istirahat, tanıtım, deneme, iptal ve diğer işlemlerde talep etmiş olduğumuz ya da bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekil ve usullerle işlenebileceğini, Kanun ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda yazılı şartların gerçekleşmesi halinde kişisel verilerinizin yok edilebileceğini, silinebileceğini yahut anonim hale getirilerek imha edilebileceğini bildiririz.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Satın alma, tedavi, sağlık kontrolü, kiralama, diğer hukuki işlemler ile ilgili olarak takip edilmesi gereken süreçte işlenebilecek kişisel verileriniz aşağıdaki bilgilerden oluşmaktadır;

 

Kimlik:                                        Ad, soyadı, tüm kimlik bilgileri, uyruk, medeni hal, doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, imza, vergi kimlik numarası, pasaport numarası, nüfus cüzdanı/ pasaport/ kimlik/ ehliyet sureti, sigorta ve/veya hasta protokol numarası

İletişim:                                      Telefon numarası, gerekli durumlarda ulaşmak işin yedek şahıs telefon bilgisi, adres bilgisi, e-posta adresi, lokasyon bilgisi

Lokasyon:                                  Kişisel veri sahibinin bulunduğu konumu tespit eden bilgiler

Özel Nitelikli Kişisel Veri:             Sağlık bilgileri, tıbbi raporlar, kan grubu bilgileri, özel kimlik ibrazı halinde parmak izi verisi, avuç içi taraması, biyometrik ve genetik veriler, laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, cinsel hayat verisi, dernek ve vakıf üyeliği bilgisi, nüfus cüzdanı suretinde yer alan din bilgisi,

Hukuki İşlem:                             Hukuki alacak ve diğer hakların tespiti, takibi ve borçların ifası ile yasal her türlü yükümlülüklerin ve şirketin genel politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler (adli ve idari dava, takip, soruşturma vs. dosyalarından edinilen bilgiler dahil)

Müşteri İşlem:                             Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetlerimize ilişkin kullanımına yönelik talimatları, talepleri, bildirimleri ve yorumları gibi bilgiler, çoğunlukla çağrı merkezi kayıtları.

Fiziksel Mekan Güvenliği:           Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler

İşlem Güvenliği:                          Ticari faaliyetler yürütülürken, şirketimizin teknik, idari, hukuki ve ticari anlamda güvenliğini sağlamak için işlenen kişisel veriler – giriş yapılan internet sitelerini denetleme, IP adresleri, şifre, parola vs.

Risk Yönetimi:                            Şirketimiz politikaları ve mevzuat yükümlülükleri gereği risklerini azami seviyede tutabilmek adına işlenen (örn. kişilerin kredibilitesi) kişisel veriler

Finansal Bilgi:                             Kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen, her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler

Pazarlama Bilgisi:                       Ürün ve hizmetlerin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi, eleştirileri ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler (web sitelerinde kullanılan çerezler aracılığı ile edinilen kayıtlar)

Görsel ve İşitsel Kayıtlar:            Fotoğraf, video, ses kaydı gibi görsel veya işitsel niteliğine sahip veriler

Çerez Verisi:                              Web sitemizin ziyaret edilmesi sırasında depolanan ve hizmet kalitesinin artırılması için saklanan kişisel tercih verileri

Diğer:                                        İnternet siteleri tarafından erişim sağladığınız cihazlarınıza ve/veya ağ sunucusuna kaydedilen küçük veri depolama dosyaları

 

MÜŞTERİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLEME AMACIMIZ

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket’in kişisel veri işleme amaçları aşağıdaki gibidir;

▪ Şirket’in sunduğu, teklif ettiği, servis verdiği ürün ve hizmetlerin gerekliliklerini sağlayabilmesi

Hizmet kalitesini arttırmak amacıyla müşteri/hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetinin ölçülmesi ve araştırılmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi

▪ Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,

▪ İhtiyaca binaen ve/veya yeni ürün ve hizmetlerin uygun hale gelmesi çerçevesinde tanıtım, bildirim ve pazarlama faaliyetleri de dahil olmak üzere yeniliklerin duyurulması, eksikliklerin giderilmesi ve gereksinimlerin karşılanması

▪ Kimliğinizin doğrulanması, anlaşmalı/ ilgili dernek, vakıf ve diğer kurumlarla ilişkinizin doğrulanması ve teyit edilmesi

▪ Savunma hakkının kullanılabilmesi veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edilmesi halinde hukuki yükümlülük ve gerekliliklerin yerine getirilmesi

▪ Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini ile sunulan sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketlerince talep edilen bilgilerin paylaşılması

▪ Randevu alınan hallerde randevulu müşteri/hastanın bilgilerinin teyidi ve randevulara ilişkin olarak ilgilisine bilgi sağlanması

▪ Müşteri/hasta ve hasta yakınlarının talep ve şikayetlerinin takip edilmesi

▪ İlaç ve tıbbi cihaz temini

 

Kayda alınan Kişisel Veriler, Kanun ve diğer hukuki gerekliliklere uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde yasal zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir.

 

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Özel Turgutlu Odak Göz Dal Merkezi Sağlık Eğitim Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi olarak veri sorumlusu sıfatıyla yasalarda belirlenen ve/veya tarafınıza karşı yükümlülükleri ifa etmek amacıyla kişisel verilerinizi işleme amaçları ile paralel olarak ve belirtilenler ile sınırlı kalmamak üzere; Sosyal Güvenlik Kurumu, ilgili Özel Sigorta Şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı birimler, Nüfus Müdürlükleri, Türkiye Eczacılar Birliği, Müşteri/Hastanın işvereni, denetleme yetkisine sahip resmi kurum ve merciiler, tedaviniz için gereken hallerde laboratuvarlar, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan üçüncü şahıslar, adli ve idari organlar, kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları, tarafınıza sunulan hizmetin ifası için anlaşma sağlanmış olan yurt içi ve yurt dışı iş ortakları, hukuk ve muhasebe servisleri vb. kişi ve kurumlar ile paylaşılabilmektir.

 

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel Verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde

- 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,

- 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

- Özel Hastaneler Yönetmeliği,

- Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,

- Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri

Yukarıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, Şirket’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması ve/veya açık rızanızın bulunması hallerine dayanılarak işlenmektedir. 

İşlenen Kişisel Verileriniz; form doldurulması, telefon görüşmesi, Şirket web sitesine giriş, veri entegrasyonu, çerez bilgilerinin işlenmesi, parmak izi/avuç içi taraması, tahlil, tetkik ve test sonuçlarının alınması, güvenlik kamera kayıtları, kimlik bilgilerinizi Şirket ile paylaşmanız, acil durum yönetimi, mobil uygulamalar, Şirket’e belge ibraz etmeniz ve elektronik veya fiziki ortamda randevu ve müracaat işlemleri sırasında ve bu yöntemlerle toplanmaktadır.

 

ÇEREZ POLİTİKASI VE KULLANILAN ÇEREZLER

Şirket’in Web Sitesinde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıdaki gibidir:

·       Hali hazırda ziyaret etmekte olduğunuz Web Sitesi'nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,

·       Şirket'in Web Sitesi'nin işlevselliği ve performansının artması,

·       Tarafınıza daha iyi hizmet ve içerik sunabilmek adına tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin depolaması,

·       Şirket'in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat ile ilgili olarak kanuni sorumluluğu ve tarafınıza karşı olan sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gerekli hallerde IP adresiniz ve diğer benzer kişisel verilerinize ihtiyaç duyması,

 

Web Sitesi’nde ziyaret süresince depolanan ve Web Sitesi’nden çıkış yapıldığından silinen Oturum Çerezleri ile Web Sitesi’ni daha önce ziyaret edip etmediğinizi tespit etmek ve tespit edildiği hallerde tarafınıza iletilecek içerikleri belirlemek üzere tam zamanlı işlenen Kalıcı Çerezler kullanılmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 11. MADDE UYARINCA HAKLARINIZ

Herkes, veri sorumlusu olan Özel Turgutlu Odak Göz Dal Merkezi Sağlık Eğitim Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketine başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda haklarınızı kullanmak için başvurunuzu Şirket’in merkez adresine kimlik bilgileriniz tespit edilebilecek şekilde yazılı olarak gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Şirket talebin uygun ve eksiksiz olması halinde en geç otuz güç içerisin ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Cevap sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde Kanun’un 13/2 maddesi uyarınca başvuru sahibinden ücret talep edilebilecektir.

 

İSTİSNALAR

Kanun’un 28. maddesi gereğince kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan konularda haklarını ileri süremeyecektir.

• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi

• Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi

• Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi

• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi

 

Kanun’un 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde veri sahipleri, zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, aşağıda yer alan konularda haklarını ileri süremeyecektir.

• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması

• Kişisel verinin sahibi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi

• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması

• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması